19. března 1896

Po dlouhém čase zase píši denník. Nebudu vyličovat vše, co se stalo za dobu, kdy jsem denník nepsal. Časem o tom se zmíním a tak vše napíši. Nemíním psáti denník tak jak loni - pouhá fakta, ale všechny své myšlenky, tužby, přání a ideály, aby mně denník můj byl posilou v dobách pozdějších. Škoda, že nemohu citovat slova Vrchlického, která jsou asi tohoto obsahu: "Blah, kdo povždy věren zůstal svého mládí ideálům." Mimo to má mi býti denník jakousi přípravou, vždyť chci býti spisovatelem, žurnalistou, musím nabýti pěkného slohu a zběhlosti v péře...

Dříve jsem chtěl stát se advokátem a pak se dát volit za poslance. Ale nyní soudím jinak. Advokátem se mohu stát až v 31. roce svého věku. A pak teprve se mohu ženit, to je pozdě! Mimoto advokáti lid odírají a to já činit nemohu. Rozhodl jsem se, že advokátem nebudu! Až budu doktorem, stanu se žurnalistou...

Až se budu moci dáti volit za poslance, budu kandidovat a budu-li zvolen, budu pracovat dle Havlíčkova programu k dosažení státního práva. Všecky rakouské slovanské národy spojím a musíme zřídit nové autonomistické Rakousko! Koruna česká, Koruna uherská bez Chorvatska, Halič, Krasové země a Chorvatsko a půl Štýrska, Země alpské - to bude pět částí Rakouska. Každá část bude mít své generální sněmy a svoje ministerstvo. Každá země svůj zemský sněm a zemský výbor ze sněmu volený. Zemské sněmy budou vysílat poslance do sněmů generálních a tyto do sněmů delegačních, které se společným ministerstvem střídavě v Praze, ve Vídni, v Pešti a Lublani sídliti budou...

Tetě Hedv. Auerhannové v Praze jsem psal, aby mi sdělila, co ví o našem rodu, jakého je původu - zda Slovanského či Germánského. Teta říká, že naši předkové přišli z Moravy a byli Čechové. Já pevně doufám, že Slované jsme svým původem...

25. března 1896

... Dostal jsem včera psaní od tetičky Hedviky o našem rodokmenu. Náš praotec Frantz Antoni Auerhann narodil se 1670 v Roketnici v kraji Znojemském. Panství to patřilo panu Záviši z Assenitz, a ten našeho praotce devítiletého s sebou do Čech vzal a myslivectví vyučiti kázal. Když bylo našemu praotci 29 let, obdržel výuční list a svobodu. Obdržel místo v Bubenči a později ve Hvězdě. Já jsem tedy 6. jména Auerhann a 5. jména Jan Auerhann. Moji známí předkové všichni byli při myslivectví. Jednou bylo v pražských úředních novinách, že jakémusi Tetřevovi v Roketnici exekutivně zabavili statek. Dle tohoto se dohadujeme, že naši předkové původem Slované byli a původně Tetřevové se jmenovali. ...

Pozn: tetřev = německy Auerhahn