Ze slavnostního zahájení, zdroj: MŠMTZe slavnostního zahájení, zdroj: MŠMT Slavnostní zahájení programu proběhlo v historických prostorách Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě. Zúčastnily se jej náměstkyně MŠMT Ing. Eva Bartoňová a ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, PhDr. Markéta Pánková, která se Komenskému věnuje už řadu let.

Přítomní studenti se nejprve seznámili se základními údaji o životě a díle Komenského a teprve poté následovala cesta za hlubším poznáním některých jeho děl. Starší žáci si mohli vyslechnout například citace z Komenského díla Jak dovedně užívati knih, hlavního nástroje vzdělávání. Nejmladší žáci školy se zase učili Komenského píseň Spi mé milé poupě z Informatoria školy mateřské.

Svoje zaujetí a názor budou moci děti vyjádřit buď literárně při zpracování eseje o svobodě člověka z pohledu Komenského idejí, či výtvarně ve svých pracích inspirovaných dílem Komenského či jeho podobou. Celoroční soutěž o nejlepší literární a výtvarnou práci s tematikou Komenského vyvrcholí na sklonku školního roku 2013/14. Práce budou prezentovány v rámci výstavy J. A. Komenský - vzdělávání pro všechny. Nejlepší z nich budou oceněny a následně vystaveny na webových stránkách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Do projektu Školní rok s J. A. Komenským přispívá i výstava J. A. Komenský - vzdělávání pro všechny, kterou připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Expozice bude přístupná v prostorách České školy v Římě v květnu příštího roku. Výstavní panely budou doprovázeny ukázkami publikací pro děti, které vydává Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

Díky spolupráci s římskou univerzitou La Sapienza se v průběhu celého školního roku uskuteční řada přednášek pro širší auditorium. Za všechny zmiňme odbornou přednášku PhDr. Markéty Pánkové na téma Odkaz J. A. Komenského Evropě, světu, která je naplánována rovněž na 10. květen příštího roku pro žáky, učitele, rodiče a širší zainteresovanou veřejnost.

Česká škola v Římě se připojila k mezinárodnímu programu České školy bez hranic 1. října 2011 a od té doby zajišťuje v Římě pravidelnou výuku pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let pocházející především ze smíšených manželství a českých rodin žijících v Římě a okolí. Výuka České školy v Římě, jež se obsahově řídí Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT pro žáky 1. - 9. tříd, se koná každou sobotu. Velký podíl na úspěšnosti celého projektu má paní dr.Kateřina Di Paola Zoufalová, ředitelka České školy v Římě, které ke vzniku dopomohlo krajanské sdružení Asociace Praha (Associazione Praga), která již po jedenáct let přibližuje Italům českou kulturu a historii a poskytuje tamním krajanům platformu pro setkávání.

Zdroj: Monika Slabá, odbor mezinárodních vztahů MŠMT

Související odkazy:
www.npmk.cz
www.associazionepraga.it
www.csbh.cz