Slavnostní sobotní odpoledne bylo naplněno vyprávěním příběhů, které žáci sami přečetli. Jednotlivé třídy představily svou školní četbu a podělily se tak o své zážitky ze čtení s ostatními. Česká škola bez hranic klade ve výuce dětí, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí, důraz na rozvoj čtenářských kompetencí a na čtenářskou gramotnost obecně. Ta je rozvíjena v rámci literární výchovy, jež se zaměřuje na problematiku porozumění textu a jeho interpretaci. Technika čtení jako takového je dostatečně vyučována v cizojazyčné škole, proto se důraz klade na čtení s porozuměním, a to metodami aktivního učení.

„Naše žáky se snažíme motivovat k četbě různorodých textů. Od nejnižších ročníků je paní učitelky vedou k tomu, aby si vybírali knihy samostatně a hlavně podle svých zálib. Ve škole se snažíme o to, aby pro děti byla četba v českém jazyce převážně potěšením“, říká Lucie Slavíková-Boucher, ředitelka ČŠBH Paříž.

Vyučující ČŠBH pro své žáky připravují řadu speciálních akcí a programů, kterými je motivují a vedou k zájmu o četbu. Knihy jsou dětem přibližovány zážitkovou formou, která se dle reakcí dětí osvědčuje. V loňském roce například žáci soutěžili o nejkrásnější čtenářský deník. Na konci školního roku jim přijela předčítat svou novou knihu O Golemovi spisovatelka Iva Pecháčková, která se do Paříže vrátila i před Vánocemi a pro změnu žákům četla vánoční příběhy ze svého speciálního „knížečkového“ adventního kalendáře.

Slavnost čtení byla pro žáky z ČŠBH novinkou jak napříč jednotlivými ročníky sdílet příběhy z knih. Starší motivovali mladší vyprávěním o knihách, které měli v jejich věku rádi. Pro většinu z nich to bylo navíc vůbec poprvé, kdy předstupovali před své vrstevníky se samostatným souvislým vyprávěním, a ačkoliv to všichni úspěšně zvládli, nebyl to pro mnohé úkol právě jednoduchý. Procvičovali tak nejen vystupování na veřejnosti, ale také mluvený projev, který může být pro bilingvní děti v jazyce, který pro ně není dominantní, náročný. Děti v ČŠBH se neučí pouze gramatiku českého jazyka, ale učí se aktivní používání češtiny, která je u nich omezenější, neboť většinovým jazykem je francouzština.

Vystoupení, při kterých děti hovoří souvisle a srozumitelně česky, jsou pozitivní vazbou nejen pro vyučující ČŠBH, ale i pro rodiče, čímž se dobře naplňuje smysl školy.

Alžběta Kolumpeková