Od února se budou pravidelně setkávat každou sobotu dopoledne nejprve děti předškolního věku z Frankfurtu a okolí. „Organizaci školy jsme museli přizpůsobit k termínům prázdnin v České republice i v německé spolkové zemi Hesensko. Děti se nakonec ve školce setkají v tomto půlroce 16krát,“ uvedla ředitelka České školy Frankfurt, Kateřina Spiess-Velčovská. „Je nutné si uvědomit, že děti získávají základní vzdělání na německých školách a Česká škola je škola doplňková. Našim úkolem je pomoci rodičům, kteří své děti vychovávají dvojjazyčně, doplnit znalosti českého jazyka a reálií na takové úrovni, aby jejich děti dokázaly držet krok se svými vrstevníky v České republice.“

Děti předškolního věku jsou rozděleny od nejmenších po předškoláky do tří skupin. Interně jsou ve škole nazýváni Broučci, podle knížky Jana Karafiáta. Paní učitelka Michaela Rothe povede výuku v mateřské školce: „Při vytváření osnov jsme se inspirovali hlavně českými knížkami pro děti. Našim žáčkům vytvoříme kouzelný svět pohádek, jehož prostřednictvím se naučí českému jazyku. Výuka však neprobíhá klasickou formou, protože tyto děti mají různou úroveň znalostí češtiny. Pro úspěšnější integraci do kolektivu jsou klíčové rituály. Na jejich základě děti, které navštěvují Českou školu pravidelně, rozeznají rychleji, čím se právě zabýváme a lépe si také zapamatují slovní spojení. Čeština jim časem nebude připadat tak složitá.“

Aby měly děti v Německu více možností česky hovořit se svými vrstevníky, budou pro ně česky mluvící dobrovolníci organizovat zájmové akce. „Chceme dětem vyrůstajícím za hranicemi České republiky zprostředkovat co nejvíce kontaktů s českou kulturou. Proto plánujeme v rámci mimoškolních programů organizaci exkurzí, výletů nebo tvořivých kurzů v češtině,“ doplnila plány předsedkyně představenstva neziskové organizace Vita Bohemica e.V., Hana Spijkers. Aktivity České školy Frankfurt budou rozšířeny od září 2011 také o výuku dětí od 6-15 let v předmětech český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, dějepis a zeměpis českých zemí. Zájem o výuku českého jazyka a českých reálií projevili také dospělí.

Profil:
Česká škola Frankfurt nad Mohanem je zřízena za účelem podpory výchovy dětí českého původu a zprostředkování kontaktu českých rodin dlouhodobě žijících v německé spolkové zemi Hesensko. Správcem školy ve Frankfurtu je nezisková organizace Vita Bohemica e.V. Záštitu nad projektem České školy Frankfurt převzalo České centrum Berlín a centrální organizace Českých škol bez hranic. Patronem projektu je český velvyslanec JUDr. Rudolf Jindrák.

Kontakt: Kateřina Spiess-Velčovská, ředitelka České školy Frankfurt nad Mohanem
email: [email protected], telefon: 0049/ 173 3 170 562
www.ceskaskolafrankfurt.de