Nový domov
Čtrnáctideník, Toronto, od roku 1950
Krajanský zpravodajský časopis poúnorového exilu vydávaný Masarykovým ústavem. Jeho prvními redaktory byli sourozenci Rudolf a Karel Nekolovi., později funkci redaktora vykonávali mj. Mirko Janeček, Ján Smerek, Aleš Březina, Věra Rollerová a v současné době Jan Rotbauer. List se vždy zabýval zpravodajstvím z domova, ze světa a z exilového a krajanského prostředí, přinášel též politické komentáře a kvalitně vedenou kulturní rubriku. V současné době patří k ústřednímu periodiku Čechokanaďanů. Od devadesátých let redakce programově buduje síť dopisovatelů, do níž patří mj. Jan Drábek, Jiří Loewy, Antonín Měšťan, Jožka Pejskar, Josef Škvorecký, Ota Ulč a Vladimír Valenta.

Satelitte 1-416
Čtrnáctideník, Toronto, od 1991
Zpravodajský list vydavatelství ABE rediguje Aleš Březina. List přináší zpravodajské materiály přetištěné z domácího tisku, původní příspěvky, komentáře a stanoviska k dění v krajanské komunitě, články o významných Češích v zahraničí, rozsáhlé sportovní zpravodajství a inzerci. Původně vycházel jako měsíčník, v roce 1992 změna periodicity na čtrnáctideník.

Hlas nových, od 1973 Kanadské listy
Oběžník Klubu nových přistěhovalců českého a slovenského původu v Kanadě, Toronto, od 1967
Jménem „Klubu nových“ cyklostylovaný časopis vydával a redigoval Mirko Janeček (pseudonym Jan Doubrava). Jeho cíle bylo poskytovat praktické informace novým emigrantům z Československa a zároveň zpřístupňovat informace, které oni přinášeli z domova. Do časopisu přispívali a spolupracovali Velen Fanderlík, Karel Hora, Evžen Hutka, František Král, Jozef Lettrich, příležitostně i Petr Zenkl. Od ledna 1973 vychází pod názvem Kanadské listy. Nový titul se postupně stal informačním listem s podrobným krajanským zpravodajstvím a s řadou původních i převzatých článků. Časopis, který dodnes rediguje Mirko Janeček, představuje jeden z nejdůležitějších biografických pramenů.

Naše hlasy
Nezávislý československý týdeník, Toronto, 1955-1990, od 1974 čtrnáctideník, později nepravidelně
Zpravodajský týdeník založil a vydával Jiří Hlubůček ve spolupráci s tiskárnou Litera printing, jejímiž vlastníky byli Josef Kuřil a Ladislav Průdek. Od roku 1974 list vydával Milo Komínek. List byl původně koncipován jako zpravodajský týdeník, v němž převažovaly informace o krajanském životě, kulturní témata, koncem šedesátých let vzhledem k vývoji v ČSSR přibývalo i politických komentářů. List mělo mnoho stálých i příležitostných přispěvatelů.

Západ
Časopis pro Čechy a Slováky, Ottawa, od 1991 Praha, 1979-1993, dvouměsíčník
Společensko-politická a kulturní revue vycházela ve vydavatelství Collegium Bohemikum v Ottawě. Redigoval ji Miloš Šuchma, členy redakční rady byli mj. Stanislav reiniš, Josef Škvorecký, Jan Uhde, Ota Ulč, Václav Táborský, Vladimír Valenta. Původní časopis zanikl číslem 2/1992 a pokračoval fúzí s časopisem Polygon-Reportér. V letech 1992 a 1993 časopis redigovali Karel Helmich, Stanislav Reiniš a Ota Ulč, od čísla 3/1993 se redakce vrátila k původnímu názvu Západ. V této třetí fázi časopis vydávala Nadace Bohemia Regia v nakladatelství Ivo Železný, šéfredaktorem byl Vladimír Bystrov ml. (Praha). Západ se nevyhýbal politickým tématům, jeho redaktoři se však primárně snažili vytvářet kulturně-společenský časopis na vysoké úrovni. Kromě domácí i mezinárodní politiky a situace v exilu se časopis věnoval literatuře (zejména povídky) a literární kritice, filmu, divadlu i výtvarnému umění. Pravidelně se objevovaly čtenářské ohlasy.


Roman Zaoral

ZPĚT