Krajane.net je platforma, určená k získávání a výměně informací, týkajících se zahraničních Čechů.

Krajane.net is a platform where information concerning Czechs abroad can be found and exchanged.

info@krajane.net

Dotaz

Jak mohou cizí státní příslušníci získat občanství České republiky?

04.07.2004 13:20, autor: Milena Štráfeldová

Jaké jsou možnosti získání českého občanství. Kde mohu o občanství požádat? Pokud splňuji podmínky, jaké jsou zákoné lhůty pro vyřízení mé žádosti ?

Odpověď poskytl: Radio Praha


Občané jiného státu mohou požádat o české státní občanství, pokud splňují následující podmínky:

- pokud mají na území ČR povolen trvalý pobyt po dobu nejméně pěti let ke dni podání žádosti a po uvedenou dobu se tu převážně zdržují,

- pokud prokáží, že pozbyli dosavadní státní občanství /toto ustanovení se nevztahuje na osoby, které občanství jiného státu pozbudou automaticky nabytím českého občanství, nebo kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka na území ČR. Doklad o pozbytí dosavadního státního občanství si žadatel obstará až poté, kdy od Ministerstva vnitra ČR získá příslib udělení českého státního občanství,

- pokud nebyli po dobu pěti let pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin. To žadatelé prokáží výpisem z rejstříku trestů,

- pokud prokáží znalost českého jazyka před příslušným úřadem.

Zákonné podmínky lze prominout, jestliže se žadatel:

- narodil na území České republiky anebo zde žije nejméně deset let,

- měl v minulosti občanství ČR, případně ČSFR,

- jeho manžel, manželka nebo alespoň jeden z rodičů má státní občanství ČR

- přesídlil do ČR na pozvání vlády, a to nejpozději do 31.12.1994

- má na území ČR postavení uprchlíka.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být žadateli prominuta znalost českého jazyka.

Žádost o udělení státního občanství ČR se podává u krajského úřadu v místě, kde má žadatel povolen trvalý pobyt. V Praze se žádost podává u příslušné městské části, v Ostravě, Brně a Plzni v sídle magistrátu.

Co je třeba předložit:

- žádost o udělení státního občanství ČR, psanou volnou formou. Manželé mohou podat žádost společně a mohou do ní zahrnou i děti mladší patnácti let,

- dotazník k žádosti, vyplněný na předepsaném tiskopise,

- rodný, případně křestní list, oddací list, doklad o rozvodu nebo úmrtí jednoho z manželů,

- doklad o pozbytí dosavadního státního občanství jiného státu,

- výpis z rejstříku trestů ne starší půl roku,

- životopis.

Případné cizojazyčné doklady musejí být úředně přeloženy do češtiny (s výjimkou dokladů vydaných ve slovenštině).

Potřebné formuláře k žádosti o udělení státního občanství ČR jsou k dispozici na příslušném úřadě, kde se žádost podává.

Za udělení státního občanství se platí správní poplatek ve výši 5000 korun, a to bez ohledu na to, jestliže v žádosti bylo zahrnuto více osob. Ve zvlášť odůvodněných případech může ministerstvo vnitra správní poplatek snížit na 500 korun.

Žádost o udělení státního občanství vyřizuje ministerstvo vnitra do 90 dnů ode dne, kdy ji obdrží.

Přidat komentář

Komentáře:

13.12.2006 23:45: Poraďte mi někdo, autor: milan poruba

V r.2000 jsem se odstěhoval do Austrálie ke své australské manželce, se kterou jsme se předtím oddali v ČR. V roce 2001 jsem svévolně jako ženatý požádal o australské občanství a další rok tj. 2002 jsem ho nabyl. V roce 2003 jsme se vrátili zpět do ČR. Došlo k rozvratu manželství, tak jsme se rozvedli. Nedávno jsem se dozvěděl, že jsem údajně automaticky přišel o české občanství. Netušil jsem, že o to mohu přijít. Nevědomky o dané situaci jsem se vrátil na český pas, používám český řidičák a občanku. Našel jsem si práci a bojím se, že jsem ve velkém průšvihu. Prosím poraďte, co mám teď dělat. Prý jako australský občan potřebuji vízum a mé dokumenty jsou neplatné Děkuji. Milan

20.07.2004 05:46: Poznamka, autor: Jirina Fuchsova

Rodili Cesi v zahranici, at se tam zdrzuji z jakycholi duvodu, nejsou a nikdy nebyli "CIZI STATNI PRISLUSNICI." Ano, mozna, ze nekteri dnes maji cizi statni prislusnost, ale tu maji napr. i Karel Schwarzenberg, Pavel Kohout (spisovatel), Karel Kuhnl, Libor Roucek, Alexandr Radcenko, Horst Siegl, Jiri Pehe, Petr Uhl, umelci, vedci, bavici, sportovci........pritom maji i CESKE STTNI OBCANSTVI ! coz, pravem, je "na nasem uzemi" jiz, chvala Bohu! povazovano za normalni.... Jak dlouho bude jeste ceska legislativa JUDru. Rychetskeho a Henycha, predstavujici ostudnou "kontinuitu PRAVA" (nam, obetem teto politiky! se spise tento fenomen jevi jako "kontinutita s nelidskym BEZPRAVIM!"!) a "nasim PRAVEM z ERY ""SOCIALISMU"".." zamlzovat nebe nad ceskou a moravskou krajinou?

19.07.2004 20:36: Odpověď Ministersva vnitra - JUDr.Kateřina Gulaškinová, JUDr. Pejs, autor: Jan Šinágl


M i n i s t e r s t v o v n i t r a
odbor všeobecné správy
U Obecního domu 3, 112 20 Praha 1
Č.j.: VS-1535/58/2-2004
Praha dne 21. 6. 2004

Vážený pan
Jan Šinágl
Nejedlých 335
267 53 Žebrák


Vážený pane,

oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra České republiky byl postoupen Váš dopis ze dne 11. 6. 2004, který se týká možnosti nabytí státního občanství České republiky.

V uvedené věci Vám sdělujeme, že z údajů, které jste ve svém dopisu uvedl, vyplývá, že jste v roce 1997 nabyl na vlastní žádost státní občanství Švýcarska. Na základě ustanovení § 17 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění platném do 29. 10. 2003, státní občan České republiky pozbyl státní občanství České republiky okamžikem, kdy na vlastní žádost nabyl cizí státní občanství s výjimkou, kdy cizí státní občanství nabyl v souvislosti s uzavřením manželství nebo narozením. Pokud jste tedy na vlastní žádost nabyl švýcarské státní občanství, automaticky jste okamžikem nabytí tohoto občanství pozbyl státní občanství České republiky. K tomu si Vám dovolujeme uvést nález Ústavního soudu České republiky č. 6/1996 Sb., který k problematice ustanovení § 17 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, mj. konstatoval, že k nabytí cizího státního občanství podle § 17 cit. zákona dochází vlastním projevem vůle občana (žadatele) a že zákonným následkem takového projevu vůle je ztráta státního občanství České republiky. Ustanovení zákona České národní rady č. 40/1993 Sb. byla řádně publikována ve Sbírce zákonů a vešla v obecnou známost. Každý občan je povinen znát právní řád republiky, což lze důvodně předpokládat zejména u těch, kteří v souvislosti se státním občanstvím mínili či míní učinit ten či onen právní úkon. Jestliže tedy občan projevil (projeví) vůli nabýt na vlastní žádost cizí státní občanství, musel (musí) si být vzhledem k jasnému a kategorickému znění uvedeného zákonného ustanovení, tedy předpisu obecně závazného, vědom toho, že de lege lata pozbývá státní občanství České republiky, jakmile získá státní občanství cizího státu. Pokud vzdor tomu takový úkon učinil (učiní), je povinen snášet právní následky, které s tímto úkonem platné právo spojuje.

Dále doplňujeme, že za účelem zmírnění následků některých křivd, ke kterým došlo v období let 1948 až 1989 byl přijat zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., který umožňuje fyzické osobě, která pozbyla státní občanství Československé republiky, Československé socialistické republiky, České socialistické republiky nebo České republiky v období od 25. 2. 1948 do 28. 3. 1990 propuštěním ze státního svazku nebo v souvislosti s nabytím státního občanství jiného státu, s nímž měla nebo má Česká republika uzavřenu smlouvu upravující otázku zamezení vzniku dvojího státního občanství, nabýt státní občanství České republiky na základě prohlášení o státním občanství České republiky. V tomto případě se nepozbývá cizí státní občanství a osoba, která splní podmínky uvedeného zákona, tak bude mít dvojí státní občanství. Tato možnost však ve Vašem případě nepřipadá do úvahy.

Vzhledem k tomu, že máte na území České republiky povolen trvalý pobyt, můžete však podat žádost o udělení státního občanství České republiky podle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona bylo vyhlášeno pod č.471/2003 Sb.).

Ministerstvo vnitra může podle § 7 odst. 1 citovaného zákona udělit státní občanství České republiky fyzické osobě, která současně splňuje tyto podmínky:

a) má na území České republiky ke dni podání žádosti po dobu nejméně 5 let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje,
b) prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o osobu bez státního občanství (bezdomovce), nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka (azylanta) na území České republiky; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství lze obstarat až poté, kdy je žadateli vydán tzv. příslib udělení státního občanství České republiky,
c) nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
d) prokáže znalost českého jazyka.
e) plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt a vstup cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dále plní povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, daně, odvody a poplatky.


Splnění podmínky nejméně pětiletého povoleného trvalého pobytu na území České republiky může být prominuto žadateli, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt a zároveň splňuje alespoň jednu z podmínek taxativně uvedených v ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) až h) citovaného zákona, tj. v případě, že se
a) narodil na území České republiky, anebo
b) žije na území České republiky nepřetržitě alespoň deset let, anebo
c) měl v minulosti státní občanství České republiky, popř. státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky, anebo
d) byl osvojen státním občanem České republiky, anebo
e) jeho manžel (manželka) je státním občanem České republiky, anebo
f) jehož alespoň jeden z jeho rodičů je státním občanem České republiky, anebo
g) přesídlil do České republiky do 31.12.1994 na základě pozvání vlády, nebo
h) je osobou bez státního občanství (bezdomovcem), nebo má na území České republiky přiznáno postavení uprchlíka (azylanta).


Citovaný zákon umožňuje rovněž prominutí splnění podmínky pozbytí dosavadního státního občanství, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt, oprávněně se zdržuje na území České republiky po dobu nejméně 5 let, má skutečný vztah k České republice a
a) právní předpisy státu, jehož je žadatel státním občanem, neumožňují jeho propuštění ze státního svazku nebo tento stát odmítá vydat doklad o propuštění žadatele ze státního svazku,
b) jeho propuštění ze státního svazku je spojeno s nepřiměřenými správními poplatky či jinými v demokratickém státě nepřijatelnými podmínkami,
c) podáním žádosti o propuštění ze státního svazku by žadatel mohl vystavit sebe nebo osoby blízké pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině, nebo pro politické přesvědčení,
d) udělení státního občanství České republiky žadateli by bylo významným přínosem pro Českou republiku zejména z hlediska vědeckého, společenského, kulturního či sportovního, nebo
e) pozbyl v minulosti státní občanství Československé republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky nebo České republiky, pokud nejde o žadatele, který je státním občanem Slovenské republiky.


Splnění této podmínky lze rovněž prominout podle ustanovení § 11 odst. 3 citovaného zákona tomu žadateli, který má v České republice povolen trvalý pobyt po dobu nejméně 5 let, má skutečný vztah k České republice a oprávněně se zdržuje na jejím území po dobu nejméně 20 let.

Dále lze prominout podle ustanovení § 11 odst. 4 citovaného zákona splnění podmínky prokázání znalosti českého jazyka a dále splnění podmínky spočívající v plnění povinností vyplývajících z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt a vstup cizinců na území České republiky a plnění povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, daně, odvody a poplatky. Splnění těchto podmínek lze prominout v případech hodných zvláštního zřetele.

Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele (ve Vašem případě by se jednalo o Krajský úřad Středočeského kraje). K této žádosti je nutno připojit rodný list, oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší šesti měsíců, a životopis. Výše uvedený úřad ověří pohovorem se žadatelem jeho znalost českého jazyka a o výsledku učiní záznam do spisu. Dále tento úřad vyplní se žadatelem dotazník, jehož obsah je zákonem přesně stanoven a prostřednictvím Policie České republiky zašle žádost spolu se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu a s připojenými doklady nejpozději do 30 dnů od jejího podání Ministerstvu vnitra. Správní řízení o udělení státního občanství České republiky je zahájeno dnem, kdy tato žádost došla Ministerstvu vnitra, které o této žádosti rozhodne do 90 dnů od zahájení správního řízení. Na závěr musíme konstatovat, že prominout splnění výše uvedených zákonných podmínek pro udělení státního občanství České republiky lze pouze z důvodů v citovaném zákonu taxativně uvedených. Ani ministr vnitra ani jiný ústavní činitel není oprávněn činit výjimky z citovaného zákona.

S pozdravem

JUDr. Kateřina Guluškinová v.r.

vedoucí oddělení

státního občanství a matrik
Vyřizuje: JUDr. Pejs
tel. 974 846 264

19.07.2004 20:32: Zdůvodnění ztráty státního občanství., autor: Jan Šinágl


Odbor legislativy
Kanceláře Senátu

V Praze dne 28. 4. 2004


Věc : Vyjádření k dotazu J. Šinágla ve věci ztráty státního občanství ČR

Zákon č. 40/1993 Sb. je postaven na principu preference jednoho státního občanství s určitými zákonem stanovenými výjimkami ( narození, manželství, občané bývalé ČSFR ). Tento princip je vyjádřen zejména v § 17 zákona, podle něhož „ státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky dnem, kdy na základě výslovného projevu vůle ( žádost, prohlášení, souhlas nebo jiný úkon směřující k nabytí cizího státního občanství) dobrovolně nabyde cizí státní občanství“. Podle čl. 12 odst. 2 Ústavy České republiky nemůže být nikdo proti své vůli zbaven státního občanství. „Zbavení“ státního občanství je přitom třeba chápat jako mocenský zásah státu vedoucí k odnětí občanství, aniž má občan možnost tento zásah ovlivnit. Z citace § 17 zákona naproti tomu jednoznačně vyplývá, že v daném případě je ztráta našeho občanství vázána na předchozí projev svobodné vůle občana nabýt cizí státní občanství. Nejde proto o „zbavení“ státního občanství ale o jeho „pozbytí“spojené s projevem vůle občana. Z těchto důvodů je třeba konstatovat, že zákon, ve stávajícím platném znění, není v rozporu s ústavním pořádkem, ani s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, ani s právními předpisy EU. Princip preference jednoho státního občanství, v různých modifikacích, má ve svém zákonodárství zakotvena řada států, i když je pravdou, že současný vývoj směřuje spíše k jeho eliminaci.

Dojde-li k pozbytí státního občanství ČR na základě § 17 zákona č. 40/1993 Sb., musí osoba, která se stala občanem cizího státu, učinit vůči našim úřadům nezbytné kroky. Především je tato osoba povinna vrátit cestovní pas ČR a občanský průkaz orgánům, které je vydaly. Pokud jde o pobytový režim na území našeho státu, je upraven zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. K dlouhodobému i trvalému pobytu potřebuje cizinec povolení příslušného orgánu cizinecké policie ČR. Povolovací režim se po 1. květnu 2004 nebude týkat pouze cizinců – státních občanů členských států Evropské unie. Vazba na veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění a sociální zabezpečení, závisí u cizinců na řadě konkrétních faktorů ( např. zda jde o cizince s povoleným trvalým pobytem, zaměstnance, osobu samostatně výdělečně činnou), a proto je nutno uvedený problém řešit individuálně s příslušnými orgány pojištění.

Zpracovala : JUDr. J. Kuželová

19.07.2004 20:27: Jak jsem přišel o občanství rodné země - E-Mail občanům zákonodárcům a jiným odpovědným činitelům, autor: Jan Šinágl


----- Original Message ----- From: Jan Šinágl
To: Jarab Josef ; Henych Vaclav ; Hynek Bohuslav ; Mejstřík Martin ; Šula Jaroslav ; Seitlová Jitka ,
Sent: Tuesday, April 06, 2004 12:55 PM
Subject: Občanstvi

Vážená paní senátorko, Vážení páni senátoři, Vážení pánové,

Do svých 30 let jsem žil v Čechách, od roku 1982 do 2003 ve Švýcarsku. Roku 1992 jsem obdržel osvědčení o státním občanství České republiky a cestovní pas ČR. V roce 1997 jsem obdržel občanství Švýcarské konfederace. V listopadu 2003 jsem se přihlásil k trvalému pobytu na území ČR a obdržel nový cestovní pas ČR s občanským průkazem. Nyní jsem měl v úmyslu kandidovat do EP, ale vydání osvědčení o státním občanství ČR mi bylo odepřeno (ačkoli dle zákona jsem měl vše potřebné - rodný list a občanský průkaz) - na otázku o jiném občanství a době jeho nabytí jsem odpověděl podle pravdy - švýcarské v roce 1997. Pracovnice matričního úřadu na to prohlásila, že již nejsem občanem ČR, osvědčení mi nemůže vydat, protože jsem ho automaticky získáním švýcarského ztratil - to bylo možné údajně jen pouze do konce roku 1993.

Nejsem právníkem, ale nedochází zde k porušování Ústavy ČR a Základní listiny lidských práv a svobod, kdy nikdo nesmí být proti své vůli zbaven svého státního občanství? Před zákonem si mají být všichni občané rovni, se stejnými právy a povinnostmi - i mnozí politici mají dvojí, či vícero občanství. Jako občan demokratické země považuji tuto nastálou situaci za velmi diskriminující, ponižující a urážející. Je smutné, jak se rodná země je schopna chovat i 15 let po pádu komunismu ke svým bývalým občanům a před nastávajícím vstupem do EU. Zákon by měl v těchto případech umožňovat alespoň vyjímky. Porušil jsem nevědomě a neúmyslně platný zákon s přispěním nekvalitní práce odpovědných pracovníků státního úřadu.

Jak se mám zachovat? Budu potrestán? Budu vyhoštěn? Přijdu o zděděný majetek? Je moje české nemocniční pojištění automaticky neplatné? Jistě bych mohl uvést i další příklady.

Děkuji Vám za brzké odpovědi a doporučení, jak se mám v této, promiňte mi, absurdní, situaci zachovat, aniž bych porušil všechny dnes platné předpisy a zákony ČR. Činím tak i v zájmu jistě mnoha dalších krajanů, kteří si ke své rodné zemi, i přes mnohaletý pobyt v jiných zemích, uchovali vstřícný a upřímný stav, s pochopením pro její současnou situaci a upřímnou snahou ji svými nabytými zahraničními zkušenostmi pomoci.

Přeji Vám hezké Velikonoční svátky

s upřímným pozdravem

Jan Šinágl v.r.

19.07.2004 20:14: Žádost o znovunavrácení českého občanství, autor: Jan Šinágl


odesílatel: Jan Šinágl, Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

příjemce:

Ministerstvo vnitra

JUDr. Václav Henych

U Obecního domu 3

112 20 Praha1

věc: žádost o znovunavrácení českého občanství – doporučeně.

Žebrák 11.června 2004

Vážený pane Henychu,

navazuji na náš osobní rozhovor z března tohoto roku ve Vaší kanceláři. Zasílám Vám, jak domluveno, moji žádost o navrácení českého občanství. Přikládám oznámení o jeho pozbytí a nabytí statusu cizince v ČR – viz. přiložené kopie KÚ Středočeského kraje a Policie ČR v Berouně.

Omlouvám se Vám za pozdější zaslání žádosti. Čekal jsem na vstup České republiky do EU. Vyřízení formalit k obdržení průkazu o povolení pobytu pro cizince se stalo mnohem jednodušším a časově nenáročným – z titulu nabytí občanství EU moji matkou.

Byl jsem 45 let českým občanem. Se zpětnou platností jsem jím přestal být před 7 lety nabytím občanství švýcarského. Pozbytí českého občanství bylo proti mé vůli. Nebyl jsem si tohoto právního důsledku mého konání vědom. Nepředpokládal jsem v roce 1997 existenci takovéhoto zákona.

V listopadu roku 2003 jsem se přihlásil k trvalému pobytu v ČR ve svém rodném městě. Současně jsem požádal o vystavení nového cestovního pasu a občanského průkazu ČR, které jsem bez potíží obdržel. Při žádosti o vystavení nového osvědčení o mém českém občanství v dubnu tohoto roku se zjistilo pochybení, z mé strany nechtěné a nevědomé, a tím porušení platného zákona. Tyto ze zákona neplatně vystavené dokumenty jsem opět vrátil matričnímu úřadu.

Během našeho rozhovoru jste mi sdělil, že zákon neřeší, resp. nemůže řešit všechny možné nastálé situace a že Ministerstvo vnitra má kompetenci tyto krajní situace řešit udělením vyjímky ze zákona. Věřím, že jako jeden z autorů zákona o nabývání a pozbývání občanství ČR máte pro tuto vyjímečnou a absurdní situaci pochopení s tím, že moji žádost o opětovné udělení českého občanství bude výjimkou ze zákona v brzké době Ministerstvem vnitra pozitivně vyřešena.

Předem Vám děkuji

V úctě

Jan Šinágl v.r.

kopie:

KÚ Středočeského kraje – Oznámení o pozbytí státního občanství České republiky 7993/2004/OVV Policie ČR – rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu na území ČR Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

na vědomí:

RNDr.Jitka Seitlová, předsedkyně stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Vyhledávání
Spolupracujeme


Češi v zahraničí
Krajané na webu
 
Krajanská média na webu
Užitečné informace